Relimar

Tanca formada per: bastidor fabricat amb entramat de platina i rodó electrosoldat, o bé platina i platina. El pas de malla té múltiples possibilitats, perè per a tanques i reixes es sol instal·lar en 60x120 o 100x100.
Els pals que sustenten la reixa, principalment seran de passamà massís. L'acoblament mitjançant cargols zincats amb rosca i volanderes. La separació entre pals és de 1.500mm, podent-se preparar amb major longitud per a encastament, o amb platines metàl·liques i tacs d'ancoratge.
Les mides estàndard són 1.00, 1.50 metres, podent-se fabricar també en altres mides segons necessitats.
Acabats en galvanitzat en calent.
Per la seva rigidesa i baix manteniment, és ideal per a llocs on requereixi major resistència.