Deployé

Tanca formada per: bastidor fabricat amb xapa de metall expandit (deployé). El pas de malla té múltiples possibilitats, i per tant  caldrà tenir en compte la llum de vista, que té forma romboidal, el gruixo de xapa i el fil corresponent. La xapa deployé s'acompaña d'un marc perimetral en angle massíss o perfil d'aleta.
Els pals que sustenten la reixa, principalment seran de passamà massís. L'acoblament mitjançant cargols zincats amb rosca i volanderes. La separació entre pals és de 1.500mm, podent-se preparar amb major longitud per a encastament, o amb platines metàl·liques i tacs d'ancoratge.
Les mides estàndard són 1.00, 1.50 metres, poident-se fabricar també en altres mides segons necessitats.
Acabats en galvanitzat en calent.
Per les seves possibilitats, permet donar més personalitat al lloc on s'instal·la.