Barrots

Tanca formada per: bastidor fabricat amb marc i barrots verticals, amb la possibilitat d'utilitzar perfils tubulars o massissos. La separació entre barrots no serà superior a 10 cm, tal i com marca la normativa.
Els pals que sustenten la reixa, principalment seran de passamà massís o tubular segons la construcció del bastidor. L'acoblament mitjançant cargols zincats amb rosca i volanderes en el massís, i mitjançant tacs metàl·lics d'acoblament als tubulars. La separació entre pals és de 1.500mm, la seva longitud major per a encastament, o amb platines metàl·liques i tacs d'ancoratge.
Les mides estàndard són 1.00, 1.50 metres, podent-se fabricar també en altres mides segonsn necessitats.
Acabats en galvanitzat en calente o galvanitzat MAS pintat al forn.
Té les característiques pròpies d'una reixa clàssica, amb els avantatges d'una reixa forta.