Tanques i Baranes

 • Simple Torsió
  Tanca formada per: tanca metàl·lica fabricada amb filferro galvanitzad d'acer dolç, amb pals de xapa galvanitzada i cremallera longitudinal
 • Plemar
  Tanca formada per: bastidor fabricat amb malla electrosoldada de 200x50 de llum i filferro galvanitzat de 5.00mm de diàmetre. Per oferir
 • Telsmar
  Tanca formada per: bastidor fabricat amb malla electrosoldada de 300xx50 de llum i filferro galvanitzat de 5.00mm de diàmetre. Per oferir
 • Relimar
  Tanca formada per: bastidor fabricat amb entramat de platina i rodó electrosoldat, o bé platina i platina. El pas de malla té múltiples

 • Barrots
  Tanca formada per: bastidor fabricat amb marc i barrots verticals, amb la possibilitat d'utilitzar perfils tubulars o massissos. La
 • Xapa
  Tanca formada per: bastidor fabricat amb marc metàl·lic tubular, tot i que podem realitzar una base metàl·lica, amb els perfils soldats a
 • Fusta
  Tanca formada per: bastidor fabricat amb llistons de fusta. El disseny de la reixa es podrà executar amb múltiples possibilitats. En
 • Passamans
  Tanca formada per: una base metàl·lica, amb els perfils soldats en la part superior, ja siguin amb major o menor inclinació. El disseny de

 • Trenametall
  Tanca formada per: bastidor de passamans massissos. El disseny sempre combina passamans massissos, trenats i entrellaçats amb marc
 • Deployé
  Tanca formada per: bastidor fabricat amb xapa de metall expandit (deployé). El pas de malla té múltiples possibilitats, i per tant 
 • Venecianes
  Tanca formada per: bastidor fabricat amb marc metàl·lic tubular. El disseny de la reixa es podrà executar amb múltiples possibilitats. En
 • Baranes
  Las baranes que us podem oferir es poden combinar amb qualsevol dels apartats anteriors.Així podem tenir una reixa perimetral de la parcel·

Tanques i tancaments de simple torsió, electrosoldades, amb xapa deployé, llisa o plegada. Reixes amb perfils metàl·lics o de fusta.